Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Ngô là sản phẩm quen thuộc của người dân

HUYỆN NẬM NHÙN TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SÔ 02-NQ/TU NGÀY 28/6/2016 CỦA TỈNH ỦY VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (30/10/2020 3:53:08 CH)

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, huyện Nậm Nhùn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo,  thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân công tác giảm nghèo bền vững đã thu được nhiều kết quả. Đến nay đã có 4 xã thoát ra khỏi xã Đặc biệt khó khăn (Pú Đao, Nậm Manh, Mường Mô, Lê Lợi). Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 45,86 %, tương đương với 2.420 hộ; dự kiến đến cuối 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 19,66%, tương đương với 1.155 hộ 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.