Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Sáng 11/6/2024 Huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu kết luận Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ huyện đến cơ sở.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị, văn hóa huyện.

          Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; trưởng, phó các ban HĐND huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn huyện, báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở. Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

          Tại điểm cầu tại các xã, thị trấn dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, công chức các xã; bí thư các chi bộ trực thuộc... Tại điểm cầu Trung tâm y tế huyện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm y tế huyện dự Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

          Tại Hội nghị các đại biểu dự Hội nghị đã được tiếp thu những nội dung trọng tâm, cơ bản trong các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, cụ thể đó là: Chỉ thị số 31, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Kết luận số 70, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 26, ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Kế hoạch số 238, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 131, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch số 239, ngày 01/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 44, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 19, ngày 26/4/2024 của BTV Huyện ủy; Chương trình hành động số 45, ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch số 272, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy; Chương trình hành động số 46, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 277, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy; Chương trình hành động số 47, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Kế hoạch số 276, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy; Chương trình hành động số 48, ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Kế hoạch số 274, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy; Chương trình hành động số 49, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phố tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và Kế hoạch số 273, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy; Chương trình hành động số 50, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 69, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 275, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy; Kế hoạch số 266, ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 15, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024- 2030 và Kế hoạch số 278, ngày 31/5/2024 của BTV Huyện ủy...

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thanh Quang, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy quán  triệt nội dung được phân công tại Hội nghị.

          Những nội dung được quán triệt tại Hội nghị này là những văn bản quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các nội dung cốt lõi được quán triệt, học tập tại hội nghị sẽ tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

anh tin bai

Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kế luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập các văn bản của Đảng đã được tiếp thu tại Hội nghịtheo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Sau Hội nghị trực tuyến của Huyện ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập bằng hình thức phù hợp; lựa chọn, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của các văn bản đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ đạo 100% đảng viên phải tự nghiên cứu, học tập các văn bản đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng; Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chủ động lựa chọn tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cho phù hợp. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp bản...; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

Tin, ảnh: Văn Chức
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT