• Huyện ủy
  • Thường trực Huyện ủy
  • Ban Tổ chức Huyện ủy
  • Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
  • Ban Dân vận Huyện ủy
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Văn phòng Huyện ủy
  • Trung tâm Chính trị huyện
 • Lãnh đạo HĐND huyện
 • HĐND huyện
  • Thường trực HĐND huyện
  • Ban Kinh tế - Xã hội
  • Ban Pháp chế
  • Ban Dân tộc
 • Tổ chức chính trị - xã hội
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện
  • Liên Đoàn lao động huyện
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
  • Đoàn Thanh niên CSHCM
  • Hội Nông dân huyện
  • Hội Chiến binh huyện
  • Hội Người cao tuổi
 • UBND huyện
  • Lãnh Đạo UBND Huyện Nậm Nhùn
  • Phòng Dân tộc
  • Thanh tra huyện
  • Phòng Tư pháp
  • Phòng Tài nguyên - Môi trường
  • Phòng LĐ&TBXH
  • Phòng Nông nghiệp&PTNT
  • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Giáo dục&Đào tạo
  • Ban Quản lý dự án
  • Ban Quản lý rừng phòng hộ
  • Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
  • Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
  • Trung tâm PT quỹ đất
  • Trung tâm GDNN - GDTX
  • Hội chữ thập đỏ
  • Văn phòng HĐND-UBND huyện
  • Trung tâm Y tế huyện
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng nội vụ
 • UBND các xã, thị trấn
  • Thị trấn Nậm Nhùn
  • Xã Nậm Hàng
  • Xã Nậm Manh
  • Xã Nậm Chà
  • Xã Nậm Pì
  • Xã Hua Bum
  • Xã Nậm Ban
  • Xã Trung Chải
  • Xã Phú Đao
  • Xã Lê Lợi
  • Xã Mường Mô
 • Trung tâm Chính trị huyện
Lãnh Đạo UBND Huyện Nậm Nhùn
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Hà Văn Sơn
Chức danh:Chủ tịch UBND huyện Lãnh đạo và điều hành chung công việc của UBND huyện
Điện thoại:
Email:sonhv.namnhun@laichau.gov.vn
2anh dai dien
Vũ Tiến Hóa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND huyện; phụ trách khối Văn hóa - xã Hội.
Điện thoại:
Email:hoavt.namnhun@laichau.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Thành Đồng
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND huyện; phụ trách lĩnh vực kinh tế - nông nghiệp.
Điện thoại:
Email:dongnt.vpub@laichau.gov.vn
Phòng Dân tộc
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lý Thị HIền
Chức danh:Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:lythihien1979@gmail.com
2anh dai dien
Phan Văn Thìn
Chức danh: Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:phanthintnn@gmail.com
3anh dai dien
Lò Thị Chương
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại:
Email: chuongdtnn@gmail.com
4anh dai dien
Lý Thanh Dung
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email: lythanhdung12@gmail.com
Thanh tra huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Hồ Xuân Tráng
Chức danh:Chánh Thanh tra
Điện thoại:
Email:hoxuantrang1979@gmail.com
2anh dai dien
Bùi Bá Hương
Chức danh:Phó Chánh thanh tra
Điện thoại:
Email:buibahuong1981@gmail.com
3
Dương Huy Quang
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:quangnamhang@gmail.com
4anh dai dien
Phùng A Khé
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:phungakhe@gmail.com
5anh dai dien
Sùng Lành Lưu
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:Sunglanhluu@gmail.com
Phòng Tư pháp
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Pờ Thúy Von
Chức danh:Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:vontuphap@gmail.com
2anh dai dien
Lò Văn Diệu
Chức danh:Phó trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:dieunamnhun@gmail.com
Phòng Tài nguyên - Môi trường
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Nguyễn Đức Hiền
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:hiennd.namnhun@laichau.gov.vn
2
Đồng Thanh Thế
Chức danh:Phó trưởng phòng
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Phan Thị Hồng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:hongpt.namnhun@laichau.gov.vn
4anh dai dien
Lò Diệu Linh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:linhld.namnhun@laichau.gov.vn
Phòng LĐ&TBXH
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lại Thị Huế
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0988406515
Email:huavanphong2010@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Thị Hiền
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0984339989
Email:hiennv9@gmail.com
3anh dai dien
Lê Thị Thành
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0978977696
Email:lethanhmt0909@gmail.com
4anh dai dien
Nguyễn Văn Thanh
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:nguyenthanh910826@gmail.com
5anh dai dien
Phạm Bích Ngọc
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:ngockt6886@gmail.com
Phòng Nông nghiệp&PTNT
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Đỗ Văn Thắng
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0912.462.789
Email:dovanthanglc@gmail.com
2anh dai dien
Pờ Thị Hạnh
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0819269000
Email:
3anh dai dien
Nguyễn Văn Hòa
Chức danh:Phó Trường phòng
Điện thoại:
Email:hoanv.namnhun@laichau.gov.vn
4anh dai dien
Giàng Thị Mẩy
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0818.129.406
Email:giangmaypnn@gmail.com
5anh dai dien
Phan Thị Phụng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0869.101.190
Email:phanphunglc@gmail.com
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Ngô Hồng Kiên
Chức danh:Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:ngohongkienvp@gmail.com
2anh dai dien
Mai Văn Thắng
Chức danh:Phó trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:maithang87@gmail.com
3anh dai dien
Chảo Nẻ Sêng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:chaoneseng.nn@gmail.com
4anh dai dien
Lý Thế Nguyên
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:thenguyenystq@gmail.com
Phòng Tài chính - Kế hoạch
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Đinh Quang Hiếu
Chức danh:Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:hieudq.namnhun@laichau.gov.vn
2anh dai dien
Lý Văn Thái
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:thailv. namnhun@laichau.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Trọng Hùng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:hung79tcnn@gmail.com
4anh dai dien
Trần Đình Nam
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:namtd.namnhun@laichau.gov.vn
5anh dai dien
Mai Thị Huệ
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:huemt.namnhun@laichau.gov.vn
6anh dai dien
Bùi Thị Hường
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:huongbt.namban@laichau.gov.vn
Phòng Giáo dục&Đào tạo
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Quách Tất Hưởng
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:huongqt.namnhun@laichau.gov.vn
2anh dai dien
Trần Quang Tráng
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:quangtrang81@gmail.com
3anh dai dien
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:thuyntt.namnhun@laichau.gov.vn
4anh dai dien
Vũ Thị Thu Hương
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:huongvtt.namnhun@laichau.gov.vn
5anh dai dien
Vũ Thị Sáng
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:sanggd.nn@gmail.com
6anh dai dien
Sùng A Dơ
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:sungdo13041992@gmail.con
Ban Quản lý dự án
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lê Bá Sơn
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0986566190
Email:tantruongson2002@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Duy Phong
Chức danh:Phó giám đốc
Điện thoại:0975209299
Email:phonghkkp1987@gmail.com
3anh dai dien
Trần Quỳnh
Chức danh:Kế toán trưởng
Điện thoại:0976682213
Email:tranquynhnamhang@gmail.com
4anh dai dien
Lê Trọng Tuấn
Chức danh:Nhân viên kỹ thuật
Điện thoại:
Email:letrongtuandh@gmail.com
5anh dai dien
Hồ Văn Tuyên
Chức danh:Nhân viên kỹ thuật
Điện thoại:
Email:tuyen.hv93@gmail.com
6anh dai dien
Lê Sỹ Hoan
Chức danh:Nhân viên kỹ thuật
Điện thoại:
Email:
Ban Quản lý rừng phòng hộ
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Nguyễn Văn Hồng
Chức danh:Trưởng ban
Điện thoại:0911672888
Email:
2anh dai dien
Nguyễn Văn Triệu
Chức danh:Phó trưởng ban
Điện thoại:
Email:nguyentrieu26182@gmail.com
3anh dai dien
Tống Văn Trài
Chức danh:Phó ban
Điện thoại:0981003110
Email:
4anh dai dien
Lường Văn Xuân
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0387942877
Email:
5anh dai dien
Nguyễn Thị Lan
Chức danh:Kế toán
Điện thoại:
Email:lan210891@gmail.com
6anh dai dien
Lý Văn Trai
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0966778566
Email:lytrai1986@gmail.com
7anh dai dien
Mào Văn Hạnh
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0337619819
Email:
8anh dai dien
Sìn Thị Duyên
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0973658079
Email:sinduyentbu@gmail.com
9anh dai dien
Phan Văn Cánh
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0378617333
Email:
10anh dai dien
Vàng Go Tư
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0967909889
Email:
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Nguyễn Viết Tuân
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0358685013
Email:trungtamdvnnnn@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Nam Hải
Chức danh:Kế toán
Điện thoại:
Email:namhaitdc@gmail.com
3anh dai dien
Lèng Văn Tun
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0886121469
Email:tunleng93@gmail.com
4anh dai dien
Lò Văn Hạnh
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0393714835
Email:hanhnc87@gmail.com
5anh dai dien
Lò Văn Thiên
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0344555660
Email:thienlomt@gmail.com
6anh dai dien
Lừu Mí Mì
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0394727099
Email:luumimibvtv@gmail.com
7anh dai dien
Mạc Văn Tinh
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0982548876
Email:macvantinhty@gmail.com
8anh dai dien
Nguyễn Duy Sinh
Chức danh:P.giám đốc
Điện thoại:0387863115
Email:tramcntynn@gmail.com
9anh dai dien
Phùng Thị Vẹ
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0352154296
Email:phungvebqlrph@gmail.com
10anh dai dien
Sìn Văn Chung
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0369736679
Email:sinchung81@gmail.com
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Nguyễn Mạnh Hà
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0986040814
Email:h27734@gmail.com
2anh dai dien
Lê Văn Hưng
Chức danh:Kế toán
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Bùi Thị Vân
Chức danh:Phóng viên
Điện thoại:0389965058
Email:nhuvan.vov@gmail.com
4anh dai dien
Lò Thị Hà
Chức danh:Kỹ thuật viên
Điện thoại:0941222991
Email:lothiha21019@gmail.com
5anh dai dien
Lò Văn Nguyện
Chức danh:Nhân viên kỹ thật
Điện thoại:0914805009
Email:longuyen1012@gmail.com
6anh dai dien
Nguyễn Quang Thụy
Chức danh:Phóng viên
Điện thoại:0986358426
Email:quangthuythlc@gmail.com
7anh dai dien
Phạm Thanh Liêm
Chức danh:Kỹ thuật viên
Điện thoại:0976383275
Email:liemnntv@gmail.com
Trung tâm PT quỹ đất
STTHọ Và TênThông tin
Trung tâm GDNN - GDTX
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Vũ Thế Tiến
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0964676363
Email:vuthehung1978@gmail.com
2anh dai dien
Đào Tuấn Anh
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0965955115
Email:daotuananh9798@gmail.com
3anh dai dien
Đinh Trần Chương
Chức danh:Bảo vệ
Điện thoại:0969027976
Email:tranchuong12041989@gmail.com
4anh dai dien
Lò Văn Nguyên
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0978064800
Email:nguyennamnhun@gmail.com
5anh dai dien
Phạm Bích Ngọc
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0978751984
Email:ngockt6886@gmail.com
6anh dai dien
Vũ Tiến Hùng
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0966363812
Email:vutienhungty@gmail.com
7anh dai dien
Phùng Văn Bình
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:0913219853
Email:binhdaynghenn@gmail.com
Hội chữ thập đỏ
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lại Thị Tình
Chức danh:Chủ tịch
Điện thoại:
Email:chuthapdonn@gmail.com
2anh dai dien
Lò Văn Phượng
Chức danh:Phó Chủ tịch
Điện thoại:0865400990
Email:phuongnamnhun1018@gmail.com
Văn phòng HĐND-UBND huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Đào Hữu Nhuận
Chức danh:Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Điện thoại:
Email:daonhuanhoangduong@gmail.com
2anh dai dien
Phạm Chí Linh
Chức danh:Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Điện thoại:
Email:linhpc.namnhun@laichau.gov.vn
3anh dai dien
Mào Thị Hà
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND
Điện thoại:
Email:hamt.namnhun@laichau.gov.vn
4anh dai dien
Đào Thị Huệ
Chức danh:Công chức
Điện thoại:0868262188
Email:huedt.namnhun@laichau.gov.vn
5anh dai dien
Đao Thị Thuận
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:thuandt.pudao@laichau.gov.vn
6anh dai dien
Lò Thị Bằng
Chức danh:Công chức
Điện thoại:0973772766
Email:banglt.namnhun@laichau.gov.vn
7anh dai dien
Phạm Thị Phương Loan
Chức danh:Công chức
Điện thoại:0984582066
Email:loanptp.namnhun@laichau.gov.vn
8anh dai dien
Lý Văn Quân
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:quanlv.nammanh@laichau.gov.vn
9anh dai dien
Khoàng Thị Thích
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:thichkt.nampi@laichau.gov.vn
10anh dai dien
Vũ Thị Hà
Chức danh:Văn thư
Điện thoại:0975090832
Email:havt.namnhun@laichau.gov.vn
Trung tâm Y tế huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lò Thế Khánh
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:
Email:khanhmte@gmail.com
2anh dai dien
Hoàng Bá Ái
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:hoangaimte@gmail.com
3anh dai dien
Hà Thị Thời
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:hathithoi1974@gmail.com
4anh dai dien
Bùi văn Hiệp
Chức danh:Trưởng trạm xã Nậm Hàng
Điện thoại:
Email:hiepytenh@gmail.com
5anh dai dien
Cao Thị Việt
Chức danh:Phó trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Dược - TTB - VTYT - Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điện thoại:
Email:vietcaottytmt@gmail.com
6anh dai dien
Chu Thị Hồng Tiến
Chức danh:Viên chức phuc trách Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng
Điện thoại:
Email:chuhongtien83@gmail.com
7anh dai dien
Đinh Thị Thảo
Chức danh:Viên chức - Phụ trách Khoa Nội - Truyền nhiễm - YHCT - PHCN
Điện thoại:
Email:dinhthithao18051983@gmail.com
8anh dai dien
Đoàn Quang Vinh
Chức danh:Viên chức - Phụ trách Khoa Nhi - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Gây mê - Hồi sức
Điện thoại:
Email:quangvinhty@gmail.com
9anh dai dien
Dương Văn Thái
Chức danh:Viên chức- Phụ trách phòng KHNV – ĐD
Điện thoại:
Email:duongthai1984@gmail.com
10anh dai dien
Hỏ Thị Thùy
Chức danh:Phó Trưởng Khoa Ngoại Liên chuyên khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Phụ sản - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
Điện thoại:
Email:thuthuyttytnn@gmail.com
11anh dai dien
Khoàng Văn Đạo
Chức danh:Trưởng trạm Y tế xã Hua Bum
Điện thoại:
Email:khoangvandaomt@gmail.com
12anh dai dien
Lò Duy Ân
Chức danh:Trưởng trạm Y tế xã Nậm Pì
Điện thoại:
Email:loduyan283@gmail.com
13anh dai dien
Lò Thị Chinh
Chức danh:Viên chức – Phụ trách TYT Nậm Manh
Điện thoại:
Email:lothichinh2410@gmail.com
14anh dai dien
Lò Thị Hiền
Chức danh:Viên Chức
Điện thoại:
Email:lothihientyt@gmail.com
15anh dai dien
Lò Thị Huyến
Chức danh:Trưởng trạm Y tế xã Lê Lợi
Điện thoại:
Email:lohuyentytleloi@gmail.com
16anh dai dien
Lò Văn Hấu
Chức danh:Viên Chức Phụ trách phòng TCHC-TCKT
Điện thoại:
Email:lohau.kt@gmail.com
17anh dai dien
Lý Thị Nghiện
Chức danh:Trưởng trạm Y tế Thị trấn
Điện thoại:
Email:lynghienytthitran@gmail.com
18anh dai dien
Mào Văn Vinh
Chức danh:Viên chức -Phụ trách Khoa khám bệnh
Điện thoại:
Email:vinhnoinhi@gmail.com
19anh dai dien
Nguyễn Hồng Quang
Chức danh:Trưởng trạm Y tế xã Pú Đao
Điện thoại:
Email:hongquangtytpudao@gmail.com
20anh dai dien
Nguyễn Văn Thọ
Chức danh:Trưởng Trạm xã Trung Chải
Điện thoại:
Email:ysythotyt@gmail.com
21anh dai dien
Phạm Thị Hưng
Chức danh:Phó Trưởng Khoa Ngoại Liên chuyên khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Phụ sản - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
Điện thoại:
Email:phamhungytenn@gmail.com
22anh dai dien
Phạm Tố Mạnh
Chức danh:Phó Trưởng Khoa KSBT HIV/AIDS Tư vấn và điều trị nghiện chất
Điện thoại:
Email:phammanhytnn@gmail.com
23anh dai dien
Phan Quốc Đạt
Chức danh:Phó trưởng trạm Y tế xã Nậm Ban
Điện thoại:
Email:phanquocdat272@gmail.com
24anh dai dien
Phan Thị Kim Yến
Chức danh:Viên chức Phòng Dân số Truyền thông GDSK- Kế hoạch hóa gia đình
Điện thoại:
Email:Kimyendbp76@gmail.com
25anh dai dien
Pờ Tuấn Anh
Chức danh:Viên chức – phụ trách TYT xã Nậm Chà
Điện thoại:
Email:tuananhytenamcha@gmail.com
Phòng Văn hóa và Thông tin
STTHọ Và TênThông tin
1
Hà Văn Ruệ
Chức danh:Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:rueht.namnhun@laichau.gov.vn
2
Trần Văn Tùng
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:tungtv.namnhun@laichau.gov.vn
3anh dai dien
Khoàng Thị Vơn
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:vonkt.namnhun@laichau.gov.vn
4
Nguyễn Văn Khang
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:
Phòng nội vụ
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Vũ Văn Thành
Chức danh:Trường Phòng
Điện thoại:
Email:thanhvv.namnhun@laichau.gov.vn
2anh dai dien
Lường Văn Thưởng
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0828281990
Email:thuonglv.namnhun@laichau.gov.vn
3anh dai dien
Hà Thị Thanh Mai
Chức danh:Phó Trường phòng
Điện thoại:
Email:
4anh dai dien
Hảng A Vảng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0386626147
Email:vangha.namnhun@laichau.gov.vn
5anh dai dien
Trần Thị Mĩ Linh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:linhttm.namnhun@laichau.gov.vn
Email:0966642513
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT