Kế hoạch Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) trên địa bàn huyện Nậm Nhùn

Thực hiện Kế hoạch số 3189/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn đã ban hành kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 06/9/2023 về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn huyện Nậm Nhùn năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện để hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đối số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện phải phong phú, đa dạng, có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

2. Các nội dung tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10) trên các kênh thông tin đại chúng (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở,...), trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, các trang mạng xã hội...; băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, bài viết về những việc làm hay, những hoạt động tích cực, những kết quả nổi bật về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, khu dân cư trên địa bàn huyện...; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Tuyên truyền về Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người dân nhằm hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những lợi ích của chuyển đổi số, để doanh nghiệp giới thiệu cho người dân biết đến những sản phẩm, dịch vụ số do các doanh nghiệp cung cấp, từ đó kích thích tiêu dùng số, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực: Viễn thông, thanh toán số (thanh toán không dùng tiền mặt), thương mại điện tử, tên miền quốc gia .VN, chữ ký số, an toàn thông tin mạng, giáo dục, y tế, sách điện tử...

Các doanh nghiệp viễn thông có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010) phù hợp với quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06; tổ chức phát động các hoạt động sáng kiến, ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng công nghệ số, dịch vụ số như: Vận động, hướng dẫn người dân sử dụng smartphone, truy cập internet để nắm bắt thông tin, cập nhật kiến thức, sử dụng email và các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook... để liên lạc, tương tác trao đổi thông tin, hội họp...; hướng dẫn  cài  đặt,  sử  dụng  các App  VneID_Ứng  dụng  định  danh  điện  tử,  App VssID_Bảo hiểm xã hội, App Sổ sức khỏe điện tử; hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công  trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu dichvucong.laichau.gov.vn, Cổng dịch công quốc gia dichvucong.gov.vn, để thực hiện các thủ tục hành chính; hướng dẫn người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin chỉ đạo điều hành trên Cổng Thông tin điện tử huyện: https://sinho.gov.vn, tuyên truyền, phổ biến cho người dân sử dụng tài khoản ngân hàng, hướng dẫn sử dụng App tài khoản ngân hàng, ví điện tử để giao dịch thanh toán trực tuyến....

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện diễn ra trong thời gian từ ngày 05/10 đến hết ngày 15/10/2023.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị, huy động từ các nguồn tài trợ, huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện.

In ấn hệ thống băng rôn cấp cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn treo tại các trục đường chính của huyện và các xã, thị trấn.

Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện gửi Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện trước ngày 20/10/2023.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Thực hiện xây dựng các tin bài phát trên đài truyền thanh của huyện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật; gửi file tuyên truyền cho các xã, thị trấn.

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, đồng thời chuyển file tuyên truyền lên Trang Thông tin điện tử của huyện.

Tiếp nhận, treo hệ thống băng rôn trên các trục đường chính của huyện.

3. Các ban, ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với lĩnh vực quản lý, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

4. Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng một số nền tảng công nghệ số cơ bản, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên môi trường số; sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, sử dụng nền tảng thanh toán số không dùng tiền mặt; kỹ năng an toàn trên môi trường số.

5. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Bố trí nguồn lực, nhân lực để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Tổ chức tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

Phối hợp, hỗ trợ các Tổ công nghệ số cộng đồng thôn/bản/tổ dân phố về kỹ thuật để phổ biến, vận động, hỗ trợ đến người dân hưởng ứng sử dụng các nền tảng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

6. UBND các xã, thị trấn

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân được biết và hưởng ứng.

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia lồng ghép với các cuộc hội nghị, họp bản đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng thôn/bản/tổ dân phố phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tìm hiểu các chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi số, tiên phong tìm hiểu, sử dụng các nền tảng công nghệ số.

Tiếp nhận, treo hệ thống băng rôn trên các trục đường chính của địa phương.

Xây dựng file, tiếp nhận file và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Tải về

 

Khoàng Vơn
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT