Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Sáng 2/4, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Nậm Nhùn đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý trong quý II năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo; Vũ Tiến Hóa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã được thông qua Báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Theo đó tại báo cáo nêu rõ, đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong năm 2024 tổng nguồn vốn đầu tư giao là 2.487 triệu đồng trong đó đã giải ngân là 780 triệu đồng, đạt 31,4% kế hoạch. Với nguồn vốn sự nghiệp tổng vốn giao là 1.282 triệu đồng trong đó các dự án chưa giải ngân nguồn vốn; Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững: Năm 2024 tổng nguồn vốn đầu tư giao là 49.416 triệu đồng trong đó đã giải ngân là 13.704 triệu đồng, đạt 27,7% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp thì hiện tại chưa giao vốn; Tại Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Năm 2024 tổng nguồn vốn đầu tư giao là 92.711 triệu đồng trong đó đã giải ngân là 38.111 triệu đồng, đạt 39,7% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp thì hiện tại cũng chưa giao vốn.

anh tin bai

Quang cảnh tại Hội nghị.

Tại hội nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như các phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn đã chỉ ra một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình. Theo đó, đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thì Bộ tiêu chí Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 nhiều hơn bộ tiêu chí cũ 8 chỉ tiêu, nhiều tiêu chí rất khó để triển khai thực hiện, nhất là ở các xã khó khăn, mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí cũng được nâng cao. Đối với một số tiêu chí đã đánh giá đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, đến thời điểm hiện tại, áp dụng theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cũng không đảm bảo các điều kiện để duy trì. Một số tiêu chí sẽ khó đạt trong giai đoạn 2021-2025 như: Thu nhập; Lao động; Nghèo đa chiều; Môi trường và An toàn thực phẩm; Nhà ở dân cư; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,... Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thì Văn bản hướng dẫn về định mức, cơ chế triển khai thực hiện một số nội dung dự án 2 và tiểu dự án 1 của dự án 3 của Chương trình còn chậm, chưa cụ thể do vậy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao vốn năm 20222023. Khó khăn trong việc thực hiện dự án 1 thuộc dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: Không tuyển sinh được.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo xã Nậm Manh tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Còn đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai như: Hỗ trợ đất sản xuất chưa có hạn mức giao đất nông nghiệp tối thiểu nên khó khăn trong việc xác định hộ thiếu đất sản xuất; Việc lập chi phí hỗ trợ di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới thuộc các dự án sắp xếp, ổn định dân cư với khối lượng rất lớn bao gồm: Khối lượng vận chuyển tài sản, khối lượng vận chuyển nhà, di chuyển người và các vật liệu khác. Việc xác định chi phí vận chuyển mất nhiều thời gian để đo đạc, tính toán khối lượng và lập dự toán di chuyển; Trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ khó thực hiện, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung không thực hiện được…

Để khắc phục những khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu Quốc gia gia trên địa bàn. Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục bám sát các Chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như của cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hiểu mục đích, ý nghĩa của các chương trình; Các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện chủ động rà soát, nghiên cứu Văn bản, tài liệu; tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị, địa phương khác để định hướng giúp các xã, thị trấn triển khai các chương trình, dự án và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình đảm bảo theo quy định. Thường xuyên đôn đốc, trao đổi, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc theo lĩnh vực để các xã, thị trấn nắm và triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được phê duyệt. Làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai thực hiện các công trình, dự án đúng tiến độ. Tổ chức rà soát quỹ đất sản xuất, đề xuất các danh mục dự án hỗ trợ sản xuất, duy tu, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên tính cấp bách gửi về các cơ quan chuyên môn huyện. Các cơ quan Thường trực của 3 Chương trình MTQG chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Đối với các dự án đã được phân bổ vốn năm 2024, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, khi có khối lượng hoàn thành tiến hành nghiệm thu thanh toán để giải ngân nguồn vốn hoặc hoàn ứng giá trị tạm ứng trong tháng 4/2024. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, giải quyết tốt các vấn đề liên quan trong quá trình thi công, giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư. Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024: Yêu cầu UBND các xã, các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư tiến hành rà soát, đăng ký nhu cầu sự nghiệp từng chương trình, dự án gửi về cơ quan thường trực của từng Chương trình. Các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục rà soát, nghiên cứu và nắm chắc các Văn bản, tài liệu để định hướng, phối hợp các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo theo quy định. Là đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình MTQG hằng tháng, hàng quý từ các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tham mưu phân bổ chi tiết nguồn sự nghiệp năm 2024...

Tin, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT