Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nậm Nhùn

 

Năm 2023, kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) huyện Nậm Nhùn xếp thứ 7/8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Kết quả này phản ánh cơ bản tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác CCHC là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Cấp ủy, Chính quyền địa phương từ cấp huyện đến cơ sở.

Những năm gần đây, công tác CCHC luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, chú trọng, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, thường xuyên quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở để các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC và đạt được một số kết quả quan trọng như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại huyện; công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên; công tác cải cách TTHC được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; chất lượng giải quyết TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng lên. Năm 2023, tỷ lệ trả trước và đúng hạn toàn huyện đạt 99,36%.

Tuy nhiên, năm 2023 công tác CCHC của huyện còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay như: Chỉ số CCHC chưa đạt theo kế hoạch đề ra, xếp thứ 7/8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, giảm 2 bậc so với năm 2022; công tác CCHC ở một số đơn vị cấp xã vẫn chưa hiệu quả, tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh chưa đảm bảo, tỷ lệ xử lý hồ sơ trên Hệ thống còn thấp; còn để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh còn chậm. Tỷ lệ số hoá hồ sơ TTHC và tỷ lệ thanh toán trực tiếp còn thấp, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC chưa cao. Trong 6 tháng đầu năm 2024, kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt 67,6%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 78,14%.

Nguyên nhân là do người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt; sự quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC còn hạn chế nên dẫn đến một số nhiệm vụ được giao chưa đảm bảo thời gian, chất lượng. Sự phối hợp giữa một số ngành, đơn vị, địa phương trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên thông chưa đồng bộ, thống nhất nên vẫn còn tình trạng trễ hạn trong giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tinh thần, trách nhiệm chưa cao.

Để góp phần nâng cao vị trí của huyện Nậm Nhùn trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, trong thời gian tới cần triển khai những giải pháp toàn diện, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp từ cấp huyện đến cấp xã như sau:

Một là, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC ở các địa phương, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu CCHC hằng năm; thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà địa phương, đơn vị phải thực hiện đồng thời có giải pháp, sáng kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hai là, đẩy mạnh việc quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số CCHC trên tất cả mọi mặt và tất cả mọi lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và ý thức trách nhiệm, từng bước xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ. Khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng học tập, bồi dưỡng về các kỹ năng quản lý, sử dụng công nghệ thông tin, giao tiếp, để giúp họ cải thiện quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Ba là, rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Huy động sự tích cực vào cuộc của các cơ quan thông tin, báo chí, Cổng thông tin Điện tử huyện, Trang thông tin của các địa phương để đưa tin, bài phản ánh tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện về sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Năm là, nghiên cứu đề xuất các mô hình, sáng kiến tạo bước đột phá về CCHC, mạnh dạn áp dụng và nhân rộng những mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực. Phát động phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ CCHC, kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện công tác CCHC.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với cá nhân cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ giải quyết TTHC.

Công tác CCHC là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, việc tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra đối với công tác CCHC là rất cần thiết. Để công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục có những bước cải thiện hơn nữa, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện vào cuộc với quyết tâm cao hơn nữa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa, mỗi một cán bộ, công chức, viên chức cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng chung tay hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. 

 

Bài và Ảnh: Bạch Thành
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT